loading

VÄLKOMMEN TILL ENGON GROUP

På denna webbplats hittar du företags- och finansiell information.
Om du söker kundrelaterad information, vänligen besök våra lokala webbplatser.

EUROPE

Sweden | Swedish Norway | Norwegian Finland | Finnish Denmark | Danish France | French Belgium | French, Dutch
Netherlands | Dutch Germany | German Austria | German Great Britain | English Ireland | English Spain | Spanish Italy | Italiano

NORTH AMERICA

United States | English Canada | English, French

AUSTRALIA

Australia/New Zealand | English

ASIA

Japan | Japanese South Korea | Korean

OTHER

International | English
×

Styrelseutskott

Styrelsen för engcon har för närvarande två utskott: ersättningsutskottet och revisionsutskottet. Utskotten är förberedande organ till styrelsen.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet består för närvarande av två ledamöter: Annika Bäremo (ordförande) och Bob Persson. Ersättningsutskottet ska bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet har också till uppgift att följa och utvärdera program för rörlig ersättning till ledande befattningshavare, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som har antagits av bolagsstämman samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet består för närvarande av tre ledamöter: Anna Stålenbring (ordförande), Annika Bäremo och Monica Engström. Revisionsutskottets huvudsakliga uppgifter är att, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter, säkerställa att det finns en tillfredställande kontroll för riskhantering, intern kontroll, redovisning och finansiell rapportering samt säkerställa att bolagets finansiella rapportering är upprättad i överensstämmelse med lag, andra relevanta föreskrifter och tillämpliga redovisningsstandarder. Revisionsutskottet ska säkerställa fortlöpande kontakt med de externa revisorerna, granska resultatet av och utvärdera de externa revisorernas arbete och lämna rekommendation till valberedningen gällande val, omval eller avslutande av uppdrag avseende de externa revisorerna. Utskottet ska också granska och utvärdera de externa revisorernas oberoende och objektivitet gentemot bolaget genom att bland annat hålla sig informerat om deras förhållande till bolaget och koncernledningen. Dessutom ska utskottet informera styrelsen om resultaten av den externa revisionen, samt på vilket sätt revisionen har bidragit till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet och vilken funktion som utskottet haft.