loading

VÄLKOMMEN TILL ENGON GROUP

På denna webbplats hittar du företags- och finansiell information.
Om du söker kundrelaterad information, vänligen besök våra lokala webbplatser.

EUROPE

Sweden | Swedish Norway | Norwegian Finland | Finnish Denmark | Danish France | French Belgium | French, Dutch
Netherlands | Dutch Germany | German Austria | German Great Britain | English Ireland | English Spain | Spanish Italy | Italiano

NORTH AMERICA

United States | English Canada | English, French

AUSTRALIA

Australia/New Zealand | English

ASIA

Japan | Japanese South Korea | Korean

OTHER

International | English
×

Incitamentsprogram

Aktierelaterade incitamentsprogram

Vid en extra bolagsstämman den 16 december 2021 beslutades att emittera teckningsoptioner som ett led i implementeringen av ett incitamentsprogram för koncernledningen och vissa andra medarbetare. Syftet med programmet är att uppmuntra till ett brett aktieägande bland bolagets anställda, underlätta rekrytering, behålla kompetenta medarbetare, uppnå ökad intressegemenskap mellan de anställda och bolagets aktieägare samt höja motivationen att uppnå bolagets eller överträffa bolagets finansiella mål.

Sammanlagt emitterades 1 517 880 teckningsoptioner i serie, vilket motsvarar en maximal utspädningseffekt om en (1) procent av befintligt aktiekapital. Teckningsoptionerna har sedermera överlåtits till deltagarna i programmet, totalt 232 personer, till marknadsvärde. Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs om 45 SEK under perioden 1 december – 31 december 2026. Bolaget har förbehållit sig rätten att återköpa teckningsoptioner, exempelvis om deltagarens anställning hos engcon avslutas.

Koncernledningens innehav