loading

VÄLKOMMEN TILL ENGON GROUP

På denna webbplats hittar du företags- och finansiell information.
Om du söker kundrelaterad information, vänligen besök våra lokala webbplatser.

EUROPE

Sweden | Swedish Norway | Norwegian Finland | Finnish Denmark | Danish France | French Belgium | French, Dutch
Netherlands | Dutch Germany | German Austria | German Great Britain | English Ireland | English Spain | Spanish Italy | Italiano

NORTH AMERICA

United States | English Canada | English, French

AUSTRALIA

Australia/New Zealand | English

ASIA

Japan | Japanese South Korea | Korean

OTHER

International | English
×

Bolagsordning

Bolagsordning för engcon AB, organisationsnummer 556647-1727, antagen på årsstämma den 2 maj 2024.

§ 1   Företagsnamn

Bolaget ska ha företagsnamnet engcon AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2   Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Strömsunds kommun, Jämtlands län.

§ 3   Verksamhet

Bolaget ska – direkt eller indirekt genom hel- eller delägda företag – bedriva utveckling, tillverkning och/eller försäljning av utrustning och tjänster till entreprenadbranschen; tillhandahålla koncerngemensamma tjänster och företagsledning; finansiering av hel-och delägda företag; äga och förvalta fast och lös egendom; och/eller bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska dock ej bedriva sådan verksamhet som avses i lag 2004:297 om bank och finansieringsrörelse.

§ 4   Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 21 250 320 kronor och högst 85 001 280 kronor.

§ 5   Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 151 788 000 och högst 607 152 000.

Aktier får ges ut i två serier med beteckningen A-aktie och B-aktie.

Röstetalet för varje A-aktie ska vara tio (10), samt för varje B-aktie ett (1).

A-aktier och B-aktier får emitteras till ett belopp som för vardera aktieslaget motsvarar högst 100 procent av aktiekapitalet.

Beslutar bolaget att genom kontantemission (med eller utan rätt till betalning genom kvittning) ge ut nya A-aktier och B-aktier, ska innehavare av A-aktier och B-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma aktieslag innehavaren sedan tidigare äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna i respektive aktieslag fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de sedan tidigare innehar av samma aktieslag och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission (med eller utan rätt till betalning genom kvittning) ge ut endast A-aktier eller B-aktier ska samtliga aktieägare av dessa aktieslag, oavsett om deras aktier är A-aktier eller B-aktier, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de sedan tidigare äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission (med eller utan rätt till betalning genom kvittning) ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna av A-aktier och B-aktier företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av teckningsoptionen respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att konverteras till.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att besluta om kontant-, kvittning- eller apportemission avseende aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag.

Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 6   Omvandling av aktier

På begäran av innehavare av A-aktie ska A-aktie omvandlas till B-aktie. Framställning om omvandling ska göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid ska anges det antal A-aktier som ska omvandlas till B-aktier samt om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka A-aktier omvandlingen avser. Bolaget ska genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret.

§ 7   Styrelse

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämma, bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) styrelseledamöter, utan suppleanter.

§ 8   Revisorer

Bolaget ska ha minst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleanter ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

Revisors mandattid ska upphöra vid slutet av den årsstämma som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.

§ 9   Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Information om att kallelse har skett till bolagsstämma ska annonseras i Dagens Industri. Om utgivningen av Dagens Industri skulle upphöra att vara rikstäckande, ska istället sådan annonsering ske i Svenska Dagbladet. Kallelse ska ske inom sådan tid som följer av aktiebolagslagen (2005:551).

§ 10   Rätt att delta vid bolagsstämma

För att ha rätt att delta vid bolagsstämma ska aktieägare anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sådan dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

En aktieägare får ha med sig en eller två biträden vid bolagsstämman, dock endast om aktieägaren har meddelat bolaget antalet biträden på det sätt som anges i första stycket.

§ 11   Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma får, förutom där bolaget har sitt säte, hållas i Östersunds, Sundsvalls eller Stockholms kommun, eller digitalt.

Styrelsen utser den som öppnar bolagsstämma och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 12   Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

–        Val av ordförande vid stämman;

–        Upprättande och godkännande av röstlängd;

–        Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;

–        Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

–        Godkännande av dagordning;

–        Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

–        Beslut

a.  om fastställelse av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b.  om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

c.   om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören;

–        Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt, i förekommande fall, antalet revisorssuppleanter;

–        Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer samt, i förekommande fall, revisorssuppleanter;

–        Val av styrelseledamöter och revisorer samt, i förekommande fall, revisorssuppleanter;

–        Annat ärende som stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen ska behandla.

§ 13   Fullmaktsinsamling, poströstning och utomståendes närvaro vid bolagsstämma

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som beskrivs i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

Styrelsen får inför bolagsstämma besluta att aktieägare ska ha rätt att utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

§ 14   Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 15   Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 16   Hembudsförbehåll

Har A-aktie genom köp, byte, gåva, bodelning, bolagsskifte, fusion, delning, eller annan äganderättsövergång, med undantag för arv, testamente eller gåva till bröstarvinge, övergått till annan ägare (aktieägare eller annan), ska aktien genast hembjudas övriga ägare av A-aktier till inlösen.

Så snart värdepapperscentralen underrättat styrelsen om äganderättsövergången ska styrelsen genast underrätta förvärvaren om dennes skyldighet att genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse hembjuda aktierna till inlösen. Sådan anmälan ska innehålla uppgift om den ersättning som har lämnats för aktierna och de villkor förvärvaren ställer för inlösen. Förvärvaren ska därvid även styrka åtkomsten av aktierna. Styrelsen ska, när anmälan om äganderättsövergång gjorts, genast anteckna detta i särskild bok med uppgift om dagen för anmälan, i enlighet med aktiebolagslagen. Styrelsen ska samtidigt skriftligen underrätta varje lösningsberättigad med känd postadress om äganderättsövergången samt om att lösningsanspråk ska framställas hos bolagets styrelse inom två (2) månader, räknat från förvärvarens anmälan om aktiernas övergång. Lösningsanspråk som framställts inom angiven tid ska av styrelsen antecknas i särskild bok med uppgift om dagen för lösningsanspråket, enligt vad som stadgas i aktiebolagslagen.

Hembudsförbehållet får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än de aktier som erbjudandet omfattar. Anmäler sig flera lösningsberättigade om att utöva lösningsrätt beträffande sammanlagt fler aktier än vad övergången omfattat, ska aktierna så långt möjligt fördelas mellan dessa lösningsberättigade i förhållande till det antal A-aktier i bolaget som de äger, medan återstående aktier ska fördelas dem emellan genom lottning som verkställs av styrelsen eller, om någon lösningsberättigad begär det innan styrelsens lottning, av notarius publicus.

Om överenskommelse inte träffats om annat lösenbelopp ska lösenbeloppet per aktie motsvara den ersättning som förvärvaren har erlagt vid övergången av de berörda aktierna till förvärvaren. För det fall att sådan erlagd ersättning överstiger det pris som kan påräknas vid en försäljning under normala förhållanden (varvid sådant pris ska bestämmas med hänsyn till förhållandena vid den tidpunkt då övergången skedde till förvärvaren), ska lösenbeloppet per aktie bestämmas till det pris som kan påräknas vid sådan försäljning under normala förhållanden. Kan överenskommelse i frågan om lösenbeloppet inte nås, får den lösningsberättigade påkalla skiljeförfarande i den ordning som föreskrivs nedan.

Tvist om inlösen mellan förvärvaren och den som begärt att få lösa in aktierna ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut varvid skiljenämnden ska bestå av en skiljedomare. Sådan talan ska väckas inom två månader från dagen för behörig anmälan om utövande av lösningsrätt. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm och språket för förfarandet ska vara svenska. Sådan tvist ska avgöras av enbart svensk lag utan hänsyn till bestämmelserna om principerna om lagkonflikter som skulle medföra tillämpningen av lag i andra jurisdiktioner. Samtliga påkallelseskrifter som i anledning av en och samma aktieövergång har givits in till institutet, inom den ovan föreskrivna tiden, ska handläggas gemensamt som ett skiljeförfarande. Den som väcker talan enligt detta stycke ska genast anmäla detta hos bolagets styrelse. En sådan anmälan ska genast antecknas i särskild bok med uppgift om dagen för anmälan.

Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad efter det att lösenbeloppet fastställts oberoende av om överenskommelse därom träffats eller lösenbeloppet fastställts genom skiljedom. Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet rätt att bli registrerad för aktien.