loading

VÄLKOMMEN TILL ENGON GROUP

På denna webbplats hittar du företags- och finansiell information.
Om du söker kundrelaterad information, vänligen besök våra lokala webbplatser.

EUROPE

Sweden | Swedish Norway | Norwegian Finland | Finnish Denmark | Danish France | French Belgium | French, Dutch
Netherlands | Dutch Germany | German Austria | German Great Britain | English Ireland | English Spain | Spanish Italy | Italiano

NORTH AMERICA

United States | English Canada | English, French

AUSTRALIA

Australia/New Zealand | English

ASIA

Japan | Japanese South Korea | Korean

OTHER

International | English
×

Internkontroll

engcon har inrättat en rutin för intern kontroll som syftar till att uppnå en effektiv organisation som når de målsättningar som har satts upp av styrelsen. Denna rutin innefattar ett arbete med att säkerställa att engcons verksamhet bedrivs korrekt och effektivt, att lagar och regler efterlevs samt att den finansiella rapporteringen är korrekt och tillförlitlig och i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Styrelsens ansvar gällande den interna kontrollen regleras i aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och Koden. Därutöver har engcon inrättat en policy för intern kontroll och riskhantering i vilket de grundläggande principerna för engcons interna kontroll fastställs.

Kontrollmiljö

Den interna kontrollen bygger på ansvarsfördelningar genom bland annat styrelsens arbetsordning, instruktioner för styrelsens utskott, den verkställande direktören och den finansiella rapporteringen samt Koncernens uppförandekod och övriga policyer. Efterlevnaden av dessa styrande dokument och policyer följs upp och utvärderas kontinuerligt av ansvarig person.

Riskbedömning

engcon genomför en årlig koncernövergripande riskutvärdering där risker identifieras och utvärderas baserat på deras potentiella inverkan på Koncernens förmåga att uppnå sina långsiktiga mål och visioner samt sannolikheten att riskerna realiseras. Riskutvärderingen syftar till att identifiera och utvärdera risker för väsentliga fel i engcons finansiella rapportering och andra koncernövergripande risker, och ligger bland annat till grund för arbetet med att säkerställa att den finansiella rapporteringen är tillförlitlig och hur riskerna i rapporteringen ska hanteras genom olika kontrollstrukturer.

Kontrollaktiviteter

engcon har en etablerad internkontrollprocess där nyckelkontroller i verksamheten är definierade och nyckelkontrollernas effektivitet regelbundet följs upp. Resultatet sammanställs i en internkontrollrapport som årligen presenteras för styrelsen.

Information och kommunikation

engcons styrelse har antagit en kommunikationspolicy och en insiderpolicy som styr engcons hantering och kommunikation av insiderinformation och annan information. engcon har inrättat en insiderkommitté, bestående av VD, CFO och Head of Investor Relations, som ansvarar för Koncernens hantering av insiderinformation. Koncernledningens möten ska användas som ett forum för intern kommunikation och informationsspridning kopplat till riskhantering i Koncernen. Det åligger även koncernledningen att säkerställa att de processansvariga kopplade till den finansiella rapporteringen har tillräcklig kunskap om de väsentliga riskerna samt relaterade kontrollaktiviteter i den specifika processen.

Styrning och uppföljning

Koncernledningen ska utvärdera att den koncernövergripande riskutvärderingen och hanteringen samt de specifika kontrollaktiviteter som utförs inom ramen för internkontrollprocessen är fortsatt relevanta för att hantera de väsentliga risker som engcon står inför. Kontrollaktiviteter ska dokumenteras så att utförandet är spårbart. Uppföljning för att säkerställa effektiviteten i den interna kontrollen görs av styrelsen, revisionsutskottet, VD, koncernledningen och ekonomiavdelningen.