loading

VÄLKOMMEN TILL ENGON GROUP

På denna webbplats hittar du företags- och finansiell information.
Om du söker kundrelaterad information, vänligen besök våra lokala webbplatser.

EUROPE

Sweden | Swedish Norway | Norwegian Finland | Finnish Denmark | Danish France | French Belgium | French, Dutch
Netherlands | Dutch Germany | German Austria | German Great Britain | English Ireland | English Spain | Spanish Italy | Italiano

NORTH AMERICA

United States | English Canada | English, French

AUSTRALIA

Australia/New Zealand | English

ASIA

Japan | Japanese South Korea | Korean

OTHER

International | English
×

Styrelsens arbete

Styrelsens sammansättning och oberoende

Enligt engcons bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter utan suppleanter. Enligt Koden ska styrelsens ordförande utses av bolagsstämman. Högst en bolagsstämmovald styrelseledamot får arbeta i bolagets ledning eller i ledningen hos bolagets dotterföretag. Majoriteten av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. engcons styrelse består i nuläget av fem stämmovalda ledamöter.

Läs mer om styrelsen

Styrelsens arbete

Styrelsen är bolaget näst högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman och bolagets högsta verkställande organ. Styrelsens uppgifter anges i aktiebolagslagen och i Koden. Den sistnämnda kommer att gälla för bolaget efter att bolagets aktier av serie B har tagits upp till handel på Nasdaq Stockholm. Vidare styrs styrelsens arbete av styrelsens arbetsordning, som antas av styrelsen varje år. Arbetsordningen styr arbets- och ansvarsfördelningen mellan styrelsen, dess ordförande och VD. Styrelsen antar också instruktioner för styrelseutskotten, VD och för den finansiella rapporteringen.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen ansvarar för att fastställa mål och strategier för bolagets verksamhet, att granska bolagets verksamhet och fortlöpande följa upp bolagets utveckling och ekonomiska ställning i förhållande till de fastställda målen. Styrelsen ansvarar för att Koncernens finansiella rapportering upprättas i överensstämmelse med lag och tillämpliga redovisningsprinciper samt för att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering. Styrelsen har även som uppgift att tillse att det finns en tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och föreskrifter. Vidare är det styrelsens uppgift att utse VD, anta VD-instruktioner samt övervaka VDs löpande förvaltning av bolaget.

Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete så att detta utövas effektivt och i enlighet med tillämpliga lagar och andra föreskrifter. Ordföranden ska se till att styrelsen erhåller tillfredsställande information och beslutsunderlag för sitt arbete, inklusive information om bolagets finansiella ställning och utveckling. Ordföranden tillser att styrelsens arbete utvärderas årligen och kontrollerar att styrelsens beslut verkställs effektivt. Styrelsen sammanträder efter en i förväg beslutad årsplan som innehåller vissa fasta beslutspunkter. Utöver dessa möten kan ytterligare styrelsemöten sammankallas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordinarie styrelsemöte.