loading

VÄLKOMMEN TILL ENGON GROUP

På denna webbplats hittar du företags- och finansiell information.
Om du söker kundrelaterad information, vänligen besök våra lokala webbplatser.

EUROPE

Sweden | Swedish Norway | Norwegian Finland | Finnish Denmark | Danish France | French Belgium | French, Dutch
Netherlands | Dutch Germany | German Austria | German Great Britain | English Ireland | English Spain | Spanish Italy | Italiano

NORTH AMERICA

United States | English Canada | English, French

AUSTRALIA

Australia/New Zealand | English

ASIA

Japan | Japanese South Korea | Korean

OTHER

International | English
×

Smartare lösningar
för hållbart grävande

Vi är stolta över våra produkter och hur de förändrar den grävande världen genom att göra den smartare, säkrare och mer resurseffektiv. På så sätt skapar vi värde för våra kunder, slutanvändare, medarbetare och samhället i stort.

Vi ser hållbarhetsarbetet som en integrerad del av vår verksamhet, produkterbjudande och vårt dagliga arbete. Hållbarhet är en drivkraft för vår långsiktiga tillväxt och bidrar till vår ambition att vara attraktivt som företag och arbetsgivare.

Vi sätter standarden för grävande

Vår tiltrotator fungerar som en grävmaskins flexibla handled som gör det möjligt att tilta och rotera olika redskap. Effektiviteten och användningsområdet för grävmaskiner ökar dramatiskt samtidigt som den minskar klimatpåverkan och reducerar markförflyttningar till ett minimum vilket ger minskade markskador. Arbeten i trånga utrymmen underlättas, inte minst i stadsmiljöer.

Vår tiltrotator bidrar också till ett minskat behov av manuell arbetskraft i och omkring arbetsområdet och till tydliga säkerhetsfördelar på arbetsplatsen. Vårt system för automatisk koppling av hydrauliska redskap, EC-Oil, ökar driftsäkerheten i krävande miljöer då föraren inte behöver kliva i och ur hytten för att byta redskap. I tillägg höjer vårt låssystem Q-Safe bland annat säkerheten för tappade redskap.

Tiltrotatorns bidrag till resurseffektivitet och klimat per grävmaskin (30 ton diesel)

  • 25% Ökad produktivitet
  • ~6 000 Liter sparat bränsle per år
  • ~16 200 Kg sparat CO2 per år
  • ~113 000 Kg sparat CO2 under 7 år

Vi driver innovation och skapar framtida lösningar

Vi bygger långsiktiga relationer med grävmaskinstillverkare och leverantörer för att aktivt driva innovation och hållbar utveckling i vår bransch. Vårt långsiktiga arbete med att öka den positiva nettoeffekten av våra tiltrotatorer möjliggör ett minskat klimatavtryck och ökad resurseffektivitet för våra kunder. Målet är att den positiva nettoeffekten ska öka varje år samtidigt som vi ska leva upp till krav på kvalitet, säkerhet, innovation och minska vår egen miljöpåverkan genom val av material och produktionsprocesser.

Vi driver innovation och skapar framtida lösningar

Vi tar ansvar för människor och samhällen där vi verkar

Vi strävar efter att vara en engagerande och motiverande arbetsplats som skapar förutsättningar för våra medarbetare att utvecklas. Våra medarbetares hälsa och säkerhet är i fokus. Våra smarta lösningar bidrar till att underlätta våra kunders och slutanvändares arbete och till tydliga säkerhetsfördelar på arbetsplatsen. Samtidigt genererar våra tiltrotatorer samhällsfördelar. Färre maskiner kan utföra fler uppgifter och lokala bullerföroreningar minskar på grund av snabbare slutförande av projekt. Vår innovationsförmåga och globala verksamhet stärker också vår attraktivitet som arbetsgivare tillsammans med en stark kultur och värdegrund.

Vi gör ansvarsfulla affärer

Vi har som mål att bygga långsiktiga relationer med våra leverantörer med en stark hållbarhetsagenda som bidrar till att utveckla och förbättra våra produkter. Genom samarbete och utbyte av expertis med grävmaskinstillverkare och en nära dialog med våra slutanvändare utvecklar vi hållbara produkter och lösningar. Vi strävar efter ett ansvarsfullt företagande i hela värdekedjan och följer höga etiska normer för att säkerställa att engcon är en trovärdig affärspartner. Samtliga medarbetare förväntas agera i enlighet med vår uppförandekod och vår handbok för leverantörer tydliggör våra leverantörskrav. Vi övervakar och utvärderar också löpande vår leverantörsbas.

Science Based Targets initiative

Vi visar vårt tydliga engagemang för att bygga en hållbar framtid genom att ansluta oss till Science Based Targets initiative (SBTi). engcon är ett av mer än 4 000 företag världen över som leder omvandlingen mot ett koldioxidneutralt samhälle. Den globala flottan av engcons tiltrotatorer bidrar årligen till minskade koldioxidutsläpp genom direkta besparingar i bränsle och indirekta besparingar via ökad produktivitet och flexibelt arbete. Genom hållbar innovation och vetenskapligt baserade utsläppsmål kan vi öka vårt positiva bidrag till den globala klimatomställningen.

Tredje generationens tiltrotator lanserad

engcons tredje produktgeneration är designad för ett ännu smartare, smidigare och mer effektivt grävande. För att möta framtidens behov tar vårt nya tiltrotatorsystem viktiga steg framåt inom hållbarhet med smart teknik som reducerar energiförbrukningen och är anpassat för elektrifiering av grävmaskiner. Det integrerade och användaranpassade systemet ger också en hög komfort och säkerhet för slutanvändaren. Vårt nya tiltrotatorsystem presenteras på mässor och tillverkningen inleds under 2023.

Hållbarhetsmål och KPI:er

För att driva en hållbar utveckling som skapar långsiktigt värde för våra olika intressenter har vi definierat ett antal KPI:er som leder vårt arbete på kort och lång sikt. KPI:erna utgår från dimensionerna; miljö- och klimatpåverkan, säkerhet och socialt ansvar samt ansvarsfulla affärsrelationer. På så sätt bidrar vi till FN:s globala mål och arbetar aktivt inom de målområden där vi har möjlighet att påverka.