loading

VÄLKOMMEN TILL ENGON GROUP

På denna webbplats hittar du företags- och finansiell information.
Om du söker kundrelaterad information, vänligen besök våra lokala webbplatser.

EUROPE

Sweden | Swedish Norway | Norwegian Finland | Finnish Denmark | Danish France | French Belgium | French, Dutch
Netherlands | Dutch Germany | German Austria | German Great Britain | English Ireland | English Spain | Spanish Italy | Italiano

NORTH AMERICA

United States | English Canada | English, French

AUSTRALIA

Australia/New Zealand | English

ASIA

Japan | Japanese South Korea | Korean

OTHER

International | English
×

Valberedning

Enligt Koden ska svenska bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige ha en valberedning. Vid årsstämman den 4 maj 2023 antogs instruktioner för valberedningens sammansättning och arbete inom engcon.

Principer för utnämning av valberedningen

Enligt dessa instruktioner ska valberedningen bestå av minst tre och högst fem ledamöter. Valberedningens ledamöter utses av de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget per den 31 augusti varje år. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna inte utövar rätten att utse en ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot av valberedningen till den till röstetalet närmast följande största aktieägare som inte redan har rätt att utse en ledamot av valberedningen. Fler än högst fem ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill. Därutöver ska Bolagets styrelseordförande vara adjungerad ledamot. I sin roll som adjungerad ledamot ska Bolagets styrelseordförande hjälpa valberedningen med att utföra dess uppdrag, men har inte rätt att delta i dess beslutsfattande. Den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren ska vara ordförande i valberedningen om inte ledamöterna kommer överens om annat.

Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före kommande årsstämma. Valberedningen har enligt instruktionerna till uppgift att lägga fram förslag till årsstämman om bland annat antalet styrelseledamöter och styrelsens sammansättning inklusive styrelsens ordförande, samt förslag om styrelsearvode, uppdelat för ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete. Valberedningen ska också lägga fram förslag om årsstämmans ordförande och val av revisorer och deras arvode, samt förslag till eventuella nya instruktioner för utseende av valberedningen och dess arbete.

Samtliga aktieägare har rätt att lämna förslag till styrelseledamöter till valberedningen. Valberedningens förslag till styrelseledamöter, styrelsearvoden och i förekommande fall revisorer framgår av kallelsen till årsstämman. En motivering till valberedningens förslag om styrelsens sammansättning ska publiceras på engcons webbplats i samband med att kallelsen till årsstämman offentliggörs.