loading

VÄLKOMMEN TILL ENGON GROUP

På denna webbplats hittar du företags- och finansiell information.
Om du söker kundrelaterad information, vänligen besök våra lokala webbplatser.

EUROPE

Sweden | Swedish Norway | Norwegian Finland | Finnish Denmark | Danish France | French Belgium | French, Dutch
Netherlands | Dutch Germany | German Austria | German Great Britain | English Ireland | English Spain | Spanish Italy | Italiano

NORTH AMERICA

United States | English Canada | English, French

AUSTRALIA

Australia/New Zealand | English

ASIA

Japan | Japanese South Korea | Korean

OTHER

International | English
×
Hållbarhetsrelaterade KPI:er

Hållbarhetsrelaterade KPI:er

engcon mäter idag 20 hållbarhetsrelaterade KPI:er. Vårt arbete med att publicera hållbarhetsrelaterade KPI:er utvecklas löpande varpå rapportering av fler mått kan komma att initieras under 2022. Vår ambition är även att fastställa långsiktiga mål.

Område KPI  Enhet 2019 2020 2021 2022 2023
MILJÖ
Energi Energiintensitet [1] mwH / MSEK 11.2 11.5 8.2 5.3 3.5
Förnybar del av energikonsumtionen [2] % 56.1 57.1 62 78.2 81.2
Vattenintensitet [3] M3 / MSEK 3.1 2.5 2.4 2.2 2.1
Resurser Avfallsintensitet (inklusive stål) [4] Ton / MSEK 0.4 0.4 0.6 0.5 0.4
Avfallsintensitet (exklusive stål) [5] Ton / MSEK 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Förnybar del av avfall [6] % 65.4 61.1 71.1 61.9 54.8
SÄKERHET OCH SOCIALT ANSVAR
Rapporterade arbetsrelaterade skador Antal 3.0 5.0 16.0 29 25
Hälsa och säkerhet Dödsfall Antal 0.0 0.0 0.0
Rapporterade fall av diskriminering och trakasserier Antal 0.0 0.0 0.0
Mångfald Andel anställda kvinnor % 19.5 17.5 20.0 23.0 23.0
Andel kvinnor med personalansvar % 54.6 30.4 27.6 33.0 24.0
Andel kvinnor i ledning % 28.6 16.7 12.5 12.5 27.0
ANSVARSFULLA AFFÄRSRELATIONER
Antal styrelseledamöter Antal 3 3 3 5 5
Antal styrelsemöten per år Antal 4 4 4 13 8
Närvaro på styrelsemöten % 100.0 100.0 100.0 100.0 92.5
Nationaliteter bland styrelsemedlemmar Antal 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Styrelsesammansättning Andel kvinnor i styrelsen % 33.3 33.3 33.3 60.0 60.0
Andel oberoende styrelseledamöter % 0.0 0.0 0.0 80.0 80.0
Uppförandekoden Avsteg från uppförandekoden [7] % 0 0 0 0

[1] Avser energiförbrukning i engcons produktionsanläggningar som andel av nettoomsättningen. Eftersom engcon främst monterar produkter saknas direkt förhållande mellan nettoomsättning och energiintensitet. Total energianvändning uppgick till 13 319 MWh 2019, 12 437 MWh 2020 och 12 079 MWh 2021.

[2] Förnybar del av energikonsumtionen består av energi från vattenkraft (Skellefteå vattenkraft).

[3] Avser vattenanvändning som andel av nettoomsättningen. Eftersom engcon främst monterar produkter saknas direkt förhållande mellan nettoomsättning och vattenanvändning. Total vattenanvändning uppgick till 3 676 M3 2019, 2 703 M3 2020 och 3 583 M3 2021.

[4] Avser avfallsmassa i som andel av nettoomsättningen. Total avfallsmassa uppgick till 455 ton 2019, 450 ton 2020 och 912 ton 2021.

[5] Avser avfallsmassa exklusive stål som andel av nettoomsättningen. Total avfallsmassa exklusive stål uppgick till 202 ton 2019, 224 ton 2020 och 283 ton 2021.

[6] Förnybar del av avfall består främst av stål.

[7] Information saknas för 2019 eftersom uppförandekoden inte var upprättad vid årets ingående.

Vårt bidrag till de globala målen

FN:s globala mål för hållbar utvecklingHur engcon arbetar för positiv påverkan
Erbjuda och säkerställa en motiverande och engagerande arbetsmiljö där medarbetare kan utvecklas och vara välmående.
engcons produktutveckling leder till positiv påverkan på miljö och säkerhet på arbetsplatser genom Bolagets produkter samt högre innovationsgrad på globala marknaden för grävmaskiner.
engcon bidrar till en mer jämlik arbetsplats på marknaden för grävmaskiner eftersom Bolagets produkter ökar effektiviteten och användarvänligheten för alla som använder dessa. Vidare minskar engcon ojämlikhet genom en inkluderande företagskultur.
engcon bidrar till hållbar konsumtion och produktion genom ansvarsfulla inköp och effektiv resursanvändning vid produktion.
engcon bekämpar klimatförändringarna genom att minska vår egna miljöpåverkan och öka den positiva nettoeffekten (effektivitetsförbättringar och annan positiv miljöpåverkan minus påverkan från produktion av en tiltrotator) som tiltrotatorer har på miljön.
Genom att erbjuda leverantörer utvecklingssamtal för att gemensamt driva utveckling och skapa goda relationer bidrar engcon till hållbarhetsmålet.