loading

VÄLKOMMEN TILL ENGON GROUP

På denna webbplats hittar du företags- och finansiell information.
Om du söker kundrelaterad information, vänligen besök våra lokala webbplatser.

EUROPE

Sweden | Swedish Norway | Norwegian Finland | Finnish Denmark | Danish France | French Belgium | French, Dutch
Netherlands | Dutch Germany | German Austria | German Great Britain | English Ireland | English Spain | Spanish Italy | Italiano

NORTH AMERICA

United States | English Canada | English, French

AUSTRALIA

Australia/New Zealand | English

ASIA

Japan | Japanese South Korea | Korean

OTHER

International | English
×

Bolagsstämma

Bolagsstämman är engcons högsta beslutande organ och alla aktieägare har rätt att närvara. Aktieägarna i engcon kan genom att utöva sin rösträtt vara med och besluta i en rad viktiga frågor såsom val av styrelseledamöter och revisorer, fastställa finansiella räkenskaper, besluta om ansvarsfrihet för vd och styrelsen samt hur vinsten i bolaget ska disponeras.

Årsstämman ska hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämmor sammankallas. engcons bolagsstämmor kan hållas i Strömsunds kommun, där Bolaget har sitt säte, eller i Östersunds, Sundsvalls eller Stockholms kommun. Enligt bolagsordningen ska kallelse till bolagsstämmor ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse till bolagsstämman ska samtidigt information om att kallelse har skett publiceras i Dagens Industri. Om utgivningen av Dagens Industri skulle upphöra att vara rikstäckande, ska sådan annonsering istället göras i Svenska Dagbladet.

Rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som önskar delta i en bolagsstämma ska dels vara införd som aktieägare i en utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena sex bankdagar före bolagsstämman, dels anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagstämman. För att få delta i bolagsstämman måste aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade, genom en bank eller annan förvaltare, begära att aktierna tillfälligt registreras i eget namn i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. Aktieägare kan delta i bolagsstämman personligen eller genom ombud och kan även biträdas av högst två biträden. En aktieägare, eller dess ombud, är berättigad att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar. Aktier av serie A berättigar till tio (10) röster per aktie och aktier av serie B berättigar till en (1) röst per aktie.

Aktieägares initiativrätt

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman ska begära detta skriftligen hos styrelsen. Ärendet ska behandlas på bolagsstämman under förutsättning att begäran har kommit in till styrelsen senast en vecka före den tidpunkt då kallelse enligt aktiebolagslagen tidigast får utfärdas, eller efter denna tidpunkt men i sådan tid att ärendet kan inkluderas i kallelsen till bolagsstämman.

Årsstämma 2024

Se VD Krister Blomgrens presentation på engcon AB:s årsstämma som hölls torsdagen den 2 maj 2024.