loading

VÄLKOMMEN TILL ENGON GROUP

På denna webbplats hittar du företags- och finansiell information.
Om du söker kundrelaterad information, vänligen besök våra lokala webbplatser.

EUROPE

Sweden | Swedish Norway | Norwegian Finland | Finnish Denmark | Danish France | French Belgium | French, Dutch
Netherlands | Dutch Germany | German Austria | German Great Britain | English Ireland | English Spain | Spanish Italy | Italiano

NORTH AMERICA

United States | English Canada | English, French

AUSTRALIA

Australia/New Zealand | English

ASIA

Japan | Japanese South Korea | Korean

OTHER

International | English
×

Finansiella mål

engcons styrelse har antagit följande finansiella mål och utdelningspolicy.

Nettoomsättningstillväxt

överträffa tillväxten inom bolagets befintliga marknader¹ genom organisk tillväxt.

Lönsamhet

ha en rörelsemarginal (EBIT-marginal) överstigande 20 procent mätt över en konjunkturcykel.

Kapitaleffektivitet

ha en fortsatt branschledande kapitaleffektivitet. Avkastning på sysselsatt kapital ska överstiga 40 procent mätt över en konjunkturcykel.

Kapitalstruktur

upprätthålla en stark kapitalstruktur som stödjer ytterligare expansiv organisk tillväxt och utdelning till aktieägarna. Soliditeten ska överstiga 35 procent.

Utdelningspolicy

dela ut cirka 50 procent av nettovinsten. Utdelningsförslaget ska beakta engcons långsiktiga utvecklingspotential, finansiella ställning och investeringsbehov.

1 Den befintliga marknadens årliga tillväxttakt bedöms uppgå till cirka 19 procent under perioden 2021-2026 enligt Strategy& (PwC) marknadsrapport 2022.