loading

VÄLKOMMEN TILL ENGON GROUP

På denna webbplats hittar du företags- och finansiell information.
Om du söker kundrelaterad information, vänligen besök våra lokala webbplatser.

EUROPE

Sweden | Swedish Norway | Norwegian Finland | Finnish Denmark | Danish France | French Belgium | French, Dutch
Netherlands | Dutch Germany | German Austria | German Great Britain | English Ireland | English Spain | Spanish Italy | Italiano

NORTH AMERICA

United States | English Canada | English, French

AUSTRALIA

Australia/New Zealand | English

ASIA

Japan | Japanese South Korea | Korean

OTHER

International | English
×

Bolagsstyrning inom engcon

En god bolagsstyrning är en förutsättning för att upprätthålla förtroende från aktieägare, kunder och övriga intressenter och bygger på att bolagets strategier, mål och värderingar genomsyrar hela organisationen. engcons bolagsstyrning syftar till att säkerställa ett effektivt och värdeskapande beslutsfattande genom en tydlig roll och ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse och koncernledning.

engcon AB är ett svenskt publikt aktiebolag. Före noteringen av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm har bolagsstyrningen inom engcon baserats på svensk lagstiftning samt interna regler och riktlinjer. Efter noteringen kommer engcon även tillämpa Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter samt Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”).

Koden gäller för alla svenska bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige.

Koden anger en norm för god bolagsstyrning på en högre ambitionsnivå än aktiebolagslagen och andra reglers minimikrav. Bolag behöver inte följa alla regler i Koden. Bolaget kan välja andra lösningar som bedöms bättre svara mot bolagets specifika omständigheter, förutsatt att alla sådana avvikelser och valda alternativa lösningar beskrivs och att skälen för detta anges i bolagsstyrningsrapporten (enligt principen ”följ eller förklara”).

Eventuella avvikelser från Koden kommer att redovisas i engcons bolagsstyrningsrapport, som upprättas för räkenskapsåret 2022 för första gången. I nuläget förväntas inga avvikelser redovisas.