loading

VÄLKOMMEN TILL ENGON GROUP

På denna webbplats hittar du företags- och finansiell information.
Om du söker kundrelaterad information, vänligen besök våra lokala webbplatser.

EUROPE

Sweden | Swedish Norway | Norwegian Finland | Finnish Denmark | Danish France | French Belgium | French, Dutch
Netherlands | Dutch Germany | German Austria | German Great Britain | English Ireland | English Spain | Spanish Italy | Italiano

NORTH AMERICA

United States | English Canada | English, French

AUSTRALIA

Australia/New Zealand | English

ASIA

Japan | Japanese South Korea | Korean

OTHER

International | English
×

Riktlinjer för ersättning

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Vid årsstämman den 22 mars 2022 beslutades att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inom engcon. Riktlinjerna tillämpas även för styrelseledamöter i Bolaget i den utsträckning dessa erhåller ersättning som inte är kopplad till deras styrelseuppdrag. Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Därutöver kan bolagsstämman – oberoende av riktlinjerna – besluta om exempelvis aktie- eller aktiekursrelaterad ersättning. Fast lön och rörlig ersättning ska stå i proportion till den ledande befattningshavarens ansvar och befogenheter.

Fast lön

Den fasta lönen ska bestå av en fast årlig kontantlön. Den fasta lönen ska vara marknadsmässig och fastställs med hänsyn till ansvar, kompetens och prestation. Den fasta lönen revideras årligen.

Rörlig kontantersättning

Uppfyllelsen av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas över en period av ett år. Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 50 procent av den totala fasta årliga kontantlönen.

Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. De kan också utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska utformas så att de bidrar till Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att till exempel vara tydligt kopplade till affärsstrategin eller främja den ledande befattningshavarens långsiktiga utveckling.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska det bedömas/fastställas i vilken utsträckning kriterierna har uppfyllts. Styrelsen, med stöd av ersättningsutskottet, ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig kontantersättning ersättning till VD. Såvitt avser rörlig kontantersättning till övriga ledande befattningshavare ansvarar VD, med stöd av ersättningsutskottet, för bedömningen. För finansiella mål ska bedömningen baseras på den senaste finansiella informationen som offentliggjorts av Bolaget.

Kriterierna för rörlig kontantersättning ska utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig kontantersättning där sådan ersättning skulle bedömas som orimlig och oförenlig med Bolagets ansvar gentemot dess aktieägare, anställda och andra intressenter. Det ska vidare finnas möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig kontantersättning om styrelsen bedömer att det är rimligt av andra skäl. Styrelsen ska även ha rätt att återkräva redan utbetald rörlig kontantersättning om det i efterhand visar sig att den ledande befattningshavaren har brutit mot Bolagets värderingar, policys, standarder eller instruktioner.

Pension och försäkring

Pensionsförmåner ska endast innehålla premiebestämda pensionsförmåner, om inte den ledande befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tillämpliga kollektivavtalsbestämmelser. Den premiebestämda pensionen ska uppgå till högst 35 procent av den fasta årliga kontantlönen. Rörlig kontantersättning till VD ska inte vara pensionsgrundande för den verkställande direktören. För övriga ledande befattningshavare ska rörlig kontantersättning vara pensionsgrundande i den mån så följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på den ledande befattningshavaren.

Övriga förmåner

Andra förmåner kan innefatta bland annat livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner får uppgå till högst 15 procent av den fasta årliga kontantlönen.

För anställningsförhållanden som regleras av andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa sådana tvingande regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Ledande befattningshavare som är utlandsstationerade till eller från Sverige kan erhålla ytterligare ersättning och andra förmåner i den utsträckning som är rimlig mot bakgrund av de särskilda omständigheter som är förknippade med utlandsarrangemanget, varvid riktlinjernas övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses. Sådana förmåner får sammanlagt inte överstiga 35 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning av anställning från Bolagets sida får uppsägningstiden vara högst 12 månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får tillsammans inte överstiga ett belopp som motsvarar den fasta kontantlönen under 24 månader. Vid uppsägning från den ledande befattningshavarens sida får uppsägningstiden inte överstiga sex månader utan rätt till avgångsvederlag. Därutöver kan ersättning för åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare anställda ledande befattningshavaren inte har rätt till avgångsvederlag.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft.