loading

VÄLKOMMEN TILL ENGON GROUP

På denna webbplats hittar du företags- och finansiell information.
Om du söker kundrelaterad information, vänligen besök våra lokala webbplatser.

EUROPE

Sweden | Swedish Norway | Norwegian Finland | Finnish Denmark | Danish France | French Belgium | French, Dutch
Netherlands | Dutch Germany | German Austria | German Great Britain | English Ireland | English Spain | Spanish Italy | Italiano

NORTH AMERICA

United States | English Canada | English, French

AUSTRALIA

Australia/New Zealand | English

ASIA

Japan | Japanese South Korea | Korean

OTHER

International | English
×

Ersättning till styrelsen

Arvoden och övrig ersättning till styrelseledamöterna, inklusive styrelsens ordförande, beslutas av bolagsstämman. Vid årsstämman den 22 mars 2022 beslutades att arvode för ordinarie styrelsearbete för tiden intill årsstämman 2023 ska utgå med 500 000 SEK till styrelsens ordförande och 250 000 SEK till vardera övrig bolagsstämmovald ledamot.

Arvode för arbete inom styrelsens utskott ska utgå med 70 000 SEK till revisionsutskottets ordförande och med 40 000 SEK till övriga ledamöter i revisionsutskottet samt med 40 000 SEK till ersättningsutskottets ordförande och med 25 000 SEK till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Ersättning till styrelseledamöter utöver styrelsearvode

Om en styrelseledamot, som är vald av bolagsstämman och inte är anställd i bolaget, utför arbete för bolaget vid sidan av sitt uppdrag som styrelseledamot, kan styrelseledamoten ha rätt att erhålla konsultarvode eller annan sedvanlig ersättning. Styrelsen ska besluta om huruvida konsultarvode eller annan sedvanlig ersättning ska utgå